ФРУ та ДРС — за скасування заборони виробництва та використання азбесту
По материалам: fru.ua
Федерацiя роботодавцiв України та Державна регуляторна служба виступають за найскорiше скасування державної реєстрацiї наказу Мiнохорони здоров'я №339 вiд 29.03.17 р. «Про затвердження Державних санiтарних норм i правил «Про безпеку i захист працiвникiв вiд шкiдливого впливу азбесту та матерiалiв i виробiв, що мiстять азбест». Про це йшлося на робочiй зустрiчi в Федерацiї, в якiй брали участь генеральний директор ФРУ Руслан Іллiчов, голова ДРС Ксенiя Ляпiна, виконавчий директор Асоцiацiї «Українське Хризотилове Об'єднання» Петро Пожарко, представники галузi та Мiнекономрозвитку.

Наказ МОЗ про заборону виробництва та використання азбесту зареєстровано Мiн'юстом 9 червня 2017 року. Очiкувалося, що вiн набуде чинностi через шiсть мiсяцiв з дня офiцiйного опублiкування. Розробка цього наказу викликала значний резонанс серед вiтчизняних виробникiв азбестоцементної галузi, якi забезпечують 100% потреб громадян, промислових i сiльськогосподарських споживачiв у покрiвельних матерiалах для облаштування скатних покрiвель. Адже, з одного боку, в Українi вiдсутнi пiдтвердженi нацiональнi данi про негативний вплив хризотил-азбесту на здоров'я робiтникiв та населення. З iншого - на пiдприємствах галузi працюють до 1 тис. робiтникiв, якi створюють додатковi 15 тис. робочих мiсць для сумiжних галузей.

Таким чином, цей наказ ставить пiд загрозу iснування азбестоцементної галузi України, а значить позбавляє тисячi громадян робочих мiсць та надiйного i недорогого даху над головою, що особливо важливо для мешканцiв пiдконтрольних Українi територiй у зонi АТО. Запровадження заборони не лише суттєво зменшує надходження до держбюджету (у 2015 р., наприклад, податковi надходження вiд пiдприємств становили 416 млн грн.), але й передбачає додатковi витрати на його впровадження. За попереднiми оцiнками Асоцiацiї, втрати економiки України становитимуть 854,9 млрд грн. Саме з урахуванням цих чинникiв наказ МОЗ №339 досi офiцiйно не опублiковано.

На думку Ксенiї Ляпiної, Мiн'юст має скасувати реєстрацiю цього наказу, оскiльки замiсть хiмiко-бiологiчної iнформацiї санiтарнi норми та правила мiстять пряму заборону, тобто являються регуляторним актом, чого не повинно бути. Пiсля чого МОЗ має розробити новi норми i правила, а пiдготовка на їх основi регуляторних актiв є прерогативою Мiнрегiону та Мiнсоцполiтики. Але це мають бути зваженi кроки, заснованi на незалежних дослiдженнях.

До речi, у 2005-2008 роках на українських азбестоцементних пiдприємствах було проведено «Дослiдження впливу умов працi на стан здоров'я працюючих в азбестоцементному виробництвi України та розробка заходiв щодо профiлактики професiйних ризикiв здоров'ю». Серед обстежених робiтникiв не було встановлено жодного дiагнозу "азбестоз", а клiнiчними та епiдемiологiчними даними випадкiв професiйної онкопатологiї пiдтверджено не було.
Пiд час зустрiчi Федерацiя та ГРС домовилися тримати ситуацiю в галузi пiд постiйним контролем.